Fødevarestyrelsens Kontrolkampagner 2018

af 24. august 2020

Brug af fødevarekontaktmaterialer, februar – december 2018

Mangelfuld eller forkert håndtering af fødevarekontaktmaterialer (FKM) i fødevarevirksomheder kan føre til øget afsmitning af uønskede kemiske stoffer til mad og drikke. Det kan fx være, hvis der anvendes et materiale, der ikke er bestemt til kontakt med fødevarer, eller hvis et egnet materiale anvendes forkert. Fokus i denne kampagne vil være på folie, genbrug af plastbøtter og brugen af vakuumposer til fremstilling af sous vide produkter.

Formålet med kampagnen er at kontrollere og opnå viden om regelefterlevelsen, hvad angår brugen af FKM i fødevarevirksomheder med produktion samt vejlede virksomhederne om korrekt anvendelse af FKM i fødevarevirksomheder med produktion, så evt. afsmitning af uønskede kemiske stoffer til mad og drikke mindskes

Tilsætningsstoffer i færdigpakkede fødevarer importeret fra 3. lande, februar – september 2018

Fødevarer, som importeres fra 3. lande, skal overholde EU reglerne for tilsætningsstoffer. Tilsætningsstoffer godkendes i EU på baggrund af en risikovurdering af deres anvendelse til specifikke fødevarekategorier på visse betingelser herunder evt. mængdebegrænsninger. Risikoen er, at tilsætningsstoffer kan være anvendt forkert fx i produkter, hvor de ikke er tilladte eller i for høje mængder. Hvis fødevarerne er mangelfuldt mærket får forbrugerne ikke oplysning om de tilsatte stoffer, som de måske gerne vil undgå. Det forbundet med sundhedsmæssige risici, hvis et allergent tilsætningsstof som fx sulfit ikke fremgår af mærkningen.

Formålet med kampagnen er at kontrollere korrekt indhold af tilsætningsstoffer herunder mængdebegrænsning og indplacering af fødevarer i fødevarekategorier, korrekt mærkning af anvendte tilsætningsstoffer, virksomhedens risikoanalyse for import af fødevarer med hensyn til tilsætningsstoffer samt indholdet af tilsætningsstoffer via analyser.

Kontrol af anprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger, september – november 2018

Ernærings- og sundhedsanprisninger kan hjælpe forbrugerne til at træffe et sundere valg. Forbrugerne skal kunne stole på de anprisninger, der anvendes på fødevarer vedrørende indhold af fx protein eller fiber, så de kan træffe et oplyst kostvalg. Kampagnen har fokus på produkter, der tidligere blev kaldt ”sportsprodukter”, samt måltidserstatninger. Fødevarestyrelsen målretter kampagnen mod måltidserstatninger samt en række produkter, der markedsføres til eller kan antages at blive indtaget i forbindelse med sportsudøvelse på alle niveauer, særligt læskedrikke (med eller uden koffein), elektrolytdrikke, geler samt energi- eller proteinrige barer.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, om ernærings- og sundhedsanprisninger, der er anvendt på måltidserstatninger, læskedrikke, elektrolytdrikke, geler og barer, anvendes i overensstemmelse med reglerne samt at vejlede virksomhederne om anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger.

Dyrevelfærdsmærket skal bruges korrekt, april – oktober 2018

Det statslige dyrevelfærdsmærke ”Bedre dyrevelfærd” på grisekød blev introduceret i 2017, fordi dyrevelfærd for mange forbrugere er blevet et vigtigt parameter, som man køber ind efter. Fokus er på anvendelsen af mærket i slagterforretninger og i slagteafdelinger i supermarkeder.

Formålet med kampagnen er kontrol af, om dyrevelfærdsmærkning af kød er korrekt og ikke vildleder forbrugeren, kontrol af, at detailvirksomheder efterlever kravet om registrering, når de markedsfører dyrevelfærdsmærket grisekød samt at få kendskab til virksomhedernes regelefterlevelse på området.

Nordisk projekt om kontrol af glutenfri produkter, september – november 2018

Mange forbrugere i Norden lider af glutenintolerance og er afhængige af, at de produkter, der er specielt fremstillede til dem, er sikre. Der er EU-regler på området og der er kommet flere produkter, der anprises som glutenfri, på markederne. Projektet bliver gennemført som et fælles nordisk projekt med deltagelse af Livsmedelsverket, Mattilsynet, EVIRA og Fødevarestyrelsen.

Formålet med kampagnen er, at kontrollere overholdelsen af reglerne for mærkning med “glutenfri” og “meget lavt indhold af gluten”, herunder at glutenindholdet ikke overstiger grænseværdierne, vejlede om og udbrede kendskabet til reglerne, sikre, at mærkningen ikke vildleder forbrugeren og at der er egenkontrol, herunder procedure for håndtering af glutenfri produkter samt sikre, at produkterne er mærket i overensstemmelse med de generelle mærkningsregler, herunder at alle ingredienser er angivet i ingredienslisten, mærkningen er let læsbar, allergener er fremhævet etc.

International aktion mod svindel med fødevarer, november 2017 – marts 2018

Fødevarerejseholdet deltager igen i år i Operation OPSON, en international aktion som sætter fokus på at bekæmpe handel med falske og farlige fødevarer samt styrke samarbejdet mod svindel både internationalt og nationalt mellem politi, fødevaremyndigheder og fødevareindustrien.

Formålet med kampagnen er at afdække om der bliver svindlet med fødevarer i Danmark og i udlandet.

Hjælp til at forstå og følge reglerne, marts – oktober 2018

Fokus for kampagnen er at hjælpe virksomhederne med at forstå og følge reglerne. Danske fødevarevirksomheder er generelt gode til at overholde reglerne. Men der er et fåtal af virksomheder, som har en tendens til at gå igen i den negative smiley-statistik. Kampagnen er et middel til at løfte de virksomheder, som gerne vil, men af en eller flere grunde ikke formår at følge reglerne. Kampagnen omfatter de virksomheder, som ud af de sidste tre kontrolbesøg har fået anmærkninger på to af besøgene.

Formålet med kampagnen er at sikre en højere regelefterlevelse, så færre virksomheder på lang sigt bliver brodne kar.

Kontrol af importører af fisk, manglende anmeldelse til IUU kontrol, april – august 2018

Kampagnen skal afdække, hvorvidt der importeres fisk, der ikke er anmeldt og dermed heller ikke kontrolleret i henhold til EU’s IUU regler ved import til Danmark (EU). Kampagnen skal samtidigt bruges som et middel til at vejlede danske importører og speditørfirmaer yderligere om IUU reglerne.

Formålet med kampagnen er at kontrollere om importører og speditørfirmaer lever op til de forpligtelser, der følger af EU’s IUU lovgivning, at vejlede importører og speditørfirmaer om IUU-reglerne og baggrunden for reglerne samt om virksomheders ansvar for at registrere deres import aktiviteter korrekt hos Fødevarestyrelsen. Kampagnen kan samtidig hjælpe med at afdække, om de udvalgte virksomheders importaktivitet er korrekt registreret hos Fødevarestyrelsen.

Listeria skal styres, maj – oktober 2018

Som en del af Fødevareforlig 3 har Fødevarestyrelsen iværksat en helhedsorienteret indsats for at bekæmpe og forebygge listeria i fødevareproduktionen. Herunder en kontrolindsats rettet mod producenter af kendte risikoprodukter for listeria.

Formålet med kampagnen er at fastholde fokus på listeria og give virksomhederne bedre vejledning. Som en del af indsatsen har Fødevarestyrelsen udarbejdet nyt vejlednings materiale til virksomhederne på sitet ”Alt om listeria” på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Instruktion af medarbejdere i fødevarevirksomheder, marts – december 2018

I alle fødevarevirksomheder skal medarbejdere instrueres eller uddannes i fødevarehygiejne og således have kendskab til hygiejnisk håndtering af fødevare samt personlig hygiejne for at kunne producere sikre fødevare. Instruktionen/uddannelsen skal gives fra første ansættelsesdag. Lederen af fødevarevirksomheden er ansvarlig for, at personalet har den rette instruktion eller uddannelse. Tidligere skulle alle relevante medarbejdere have gennemgået et kursus i fødevarehygiejne. Denne bestemmelse er nu fjernet, og tilbage er kravet om, at virksomhedslederen skal uddanne sit personale.

Formålet med kampagnen er at sætte fokus på samt oplyse og vejlede virksomhederne om deres ansvar for instruktion/uddannelse af medarbejdere samt afklare om virksomhedslederne påtager sig dette ansvar.

Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detail virksomheder (1/3-reglen), oktober – november 2018

Når en detailvirksomhed leverer animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg og produkter med indhold af disse fødevaretyper) til andre detailvirksomheder, skal virksomheden være registreret hos Fødevarestyrelsen til denne aktivitet. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder de omsætnings-, mængde-, og afstandsgrænser, der er for leveringen til andre detailvirksomheder efter 1/3-reglen.

Formålet med kampagnen er kontrol af, at detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder efter 1/3-reglen, kan dokumentere, at de overholder grænserne for leverancerne samt en vejledning til detailvirksomhederne om de betingelser, der er for levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder efter 1/3-reglen.

Eksport af kød, foder og animalske biprodukter, maj – juni 2018

I 2017 trådte nye og skærpede regler for eksport af foder og animalske biprodukter i kraft. Blandt andet stiller lovgivningen skærpede krav til den egenkontrol, som producenter af foder og animalske biprodukter skal have på plads, inden de kan eksportere til lande uden for EU. Samme krav gælder for slagterier, der eksporterer kød til lande uden for EU.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at virksomhederne overholder reglerne, for ad den vej at bidrage til at tredjelande har tillid til det danske kontrolsystem og den danske landbrugs- og fødevaresektors produkter.

Eksport af fødevarer, oktober – december 2018

Eksport af fødevarer udgør en væsentlig og vigtig aktivitet for danske fødevarevirksomheder.

Formålet med denne kampagne er at kontrollere, at kontrollere om virksomhedernes egenkontrolprocedurer for eksport af fødevarer er både tilstrækkelige og velimplementerede, at kontrollere virksomhedernes dokumentation for, at eksporterede produkter opfylder kravene for eksport til det pågældende land, at kontrollere om virksomhedernes egenkontrolprocedurer for håndtering af det særlige certifikatpapir, som Fødevarestyrelsen stiller til rådighed for virksomhederne, er både tilstrækkelige og velimplementerede samt at vejlede virksomhederne om reglerne for eksport og for håndtering af det særlige certifikatpapir.

For mere information se fødevarestyrelsen.dk