Fødevarestyrelsens Kontrolkampagner 2020

af 24. august 2020

Økologirapporten, et aktivt redskab, marts  september 2020

Før en fødevarevirksomhed kan påbegynde sine økologi-aktiviteter skal den have “godkendt” sine økologiprocedurer (Økologirapport). Økologirapporten udgør tilladelsen til at markedsføre økologiske fødevarer, og den er samtidig det dokument, der i detaljer fastlægger, hvilke vilkår og procedurer virksomheden skal følge for at sikre at økologireglerne overholdes. Det er afgørende for troværdigheden af økologiske fødevarer, herunder Ø-mærket og EU-logoet, at økologireglerne overholdes. Det er også vigtigt, at økologiprocedurerne i økologirapporten er opdaterede mht. virksomhedens aktiviteter og den nyeste lovgivning.

Formålet med kampagnen er at kontrollere regelefterlevelse i forhold til at økologi-egenkontrolprocedurer er opdaterede og tilstrækkelige i forhold til lovgivningen og til virksomhedens produktion samt at væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter er indberettet til Fødevarestyrelsen.

Mærkning og anvendelse af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder, juni – oktober 2020

Det er vigtigt, at fødevarevirksomheder anvender godkendte desinfektionsmidler, da de dermed kan sikre sig, at produkterne har en tilstrækkelig desinficerende effekt og, at der ikke efterlades sundhedsskadelige rester i fødevarer. Forudsætningen for dette er, at virksomhederne følger brugsanvisningen på midlerne, så den rette brugskoncentration anvendes. Anvender virksomheden højere doser end angivet, kan der være risiko for, at fødevarerne kontamineres med rester af desinfektionsmidlet i sundhedsskadelige mængder. Derudover er det en forudsætning for en effektiv desinfektion, at den pågældende overflade er tilstrækkelig ren inden desinficeringen påbegyndes.

Formålet med kampagnen er at kontrollere om desinfektionsmidler anvendt i fødevarevirksomheder er godkendte, at kontrollere om desinfektionsmidler er mærket korrekt, at kontrollere om anvendelsen af desinfektionsmidler giver anledning til sundhedsskadelige rester i fødevarer samt at vejlede om anvendelse af desinfektionsmidler, herunder koncentration, virketid og om der skylles efter med drikkevand.

Kontrol af anvendelse og mærkning af fødevarekontaktmaterialer, august – december 2020

Mangelfuld eller forkert håndtering af fødevarekontaktmaterialer (FKM) i fødevarevirksomheder kan føre til øget afsmitning af uønskede kemiske stoffer til mad og drikke. Det kan fx være, hvis der anvendes et materiale, der ikke er bestemt til kontakt med fødevarer, eller hvis et egnet materiale anvendes forkert. Oplysninger om anvendelsesanvisninger for FKM skal tilgå detailvirksomheder med fødevareproduktion som en del af mærkningen af FKM. Engrosvirksomheder med forhandling af FKM skal sørge for at disse informationer tilgår detailvirksomhederne.

Formålet med kampagnen er at følge op på regelefterlevelsen, hvad angår brugen af FKM i detailvirksomheder med fødevareproduktion, at vejlede om korrekt anvendelse af FKM i detailvirksomheder med fødevareproduktion, at kontrollere og vejlede om mærkning i FKM engrosleddet, således at den nødvendige information videregives til fødevaredetailleddet, at kontrollere overensstemmelseserklæringer: plastik (10/2011) og andre materialer, eksempelvis stål (1935/2004) og kontaktbærende overflader af hele maskiner (10/2011 og 1935/2004) samt at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem anvendelsesanvisninger i overensstemmelseserklæringen og mærkningen af produktet.

Anprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger, oktober – december 2020

Ernærings- og sundhedsanprisninger kan hjælpe forbrugerne til at træffe et sundere valg. Forbrugerne skal kunne stole på de anprisninger, der anvendes på fødevarer vedrørende indhold af fx protein eller fiber, så de kan træffe et oplyst kostvalg. Kampagnen har fokus på produkter, der tidligere blev kaldt ”sportsprodukter”, samt måltidserstatninger. Fødevarestyrelsen målretter kampagnen mod måltidserstatninger samt en række produkter, der markedsføres til eller kan antages at blive indtaget i forbindelse med sportsudøvelse på alle niveauer, særligt læskedrikke (med eller uden koffein), elektrolytdrikke, geler samt energi- eller proteinrige barer.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, om ernærings- og sundhedsanprisninger, der er anvendt på måltidserstatninger, læskedrikke, elektrolytdrikke, geler og barer, anvendes i overensstemmelse med reglerne samt at vejlede virksomhederne om anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger.

Berigede fødevarer, oktober december 2020

Det er populært blandt mange virksomheder at markedsføre produkter tilsat vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer. Ikke alle virksomheder kender reglerne og dermed opmærksomme på de danske bekendtgørelser på området. Tilsættes vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer, der ikke er tilladte eller i for høj en dosis, kan det være forbundet med sundhedsmæssige risici.

Omvendt vil for lavt indhold af vitaminer og mineraler i forhold til det deklarerede være vildledende for forbrugerne, idet der ikke vil være den forventede ernæringsmæssige gavn af indholdet.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, om indholdet af vitaminer og mineraler og visse andre stoffer er i overensstemmelse med de generelle tilladelser, at kontrollere, om tilsætningen er anmeldt/notificeret samt at vejlede virksomhederne om reglerne for tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer.

Egenkontrol med fokus på pesticidrester, september november 2020

Pesticidrester i fødevarer kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, hvis maksimalgrænseværdierne ikke er overholdt. Alle fødevarevirksomheder, skal udarbejde en risikoanalyse. Analysen hjælper virksomheder, som importerer fødevarer med at få et vigtigt overblik over risikofaktorer forbundet med det eller de produkter, som importeres. Virksomheden skal herudover tage højde for kritiske kontrolpunkter, og hvordan de kan styres, og hvilke gode arbejdsgange, der er nødvendige for at sikre en god fødevaresikkerhed.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at importørerne af ikke-animalske fødevarer overholder gældende regler om pesticidrester i fødevarer, herunder at virksomhederne har udarbejdet en dækkende risikofaktoranalyse for import af ikke-animalske fødevarer, at virksomheden har deres importaktiviteter i styring, herunder kan vurdere og tage stilling til analyseattester særligt på pesticidområdet samt at vejlede virksomhederne om gældende regler om pesticidrester i fødevarer.

Allergenmærkning, februar august 2020

Fødevarestyrelsen har konstatere, at virksomheder ikke har tilstrækkeligt kendskab til indhold af allergene ingredienser i de fødevarer som serveres/sælges. Derved er der risiko for, at forbrugere med allergi kan få serveret fødevarer, som de ikke kan tåle, hvilket i yderste konsekvens kan være fatalt. I kampagnen indgå kontrol af både færdigpakkede og ikke-færdigpakkede fødevarer, også fra engros og importører, da detailleddet er afhængige af korrekte oplysninger fra engros, herunder korrekt oversættelse af udenlandske deklarationer.

Formålet med kampagnen er at udbrede kendskabet til reglerne, at sikre korrekte oplysninger om allergene ingredienser til forbrugeren og dermed sikre fødevaresikkerheden, at sikre god regelefterlevelse, samt følge op på tidligere allergenkampagner.

Analytisk kontrol af kemiske forureninger, januar december 2020

Fødevarer indeholder kemiske forureninger af forskellig oprindelse. De kemiske forureninger opdeles i forskellige grupper som organiske miljøforureninger (fx dioxin og PCB), uorganiske miljøforureninger (metaller som fx bly, cadmium og kviksølv), procesforureninger (fx PAH og glycidylsyreestre), mykotoksiner (fx aflatoksiner, ochratoksin A og fusariumtoksiner), naturlige toksiner (fx erucasyre, tropanalkaloider og nitrat) samt kemiske karakteristika for olivenolie til overensstemmelseskontrol. Alle de nævnte kemiske stoffer reguleres i EU.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at EU grænseværdier for kemiske forureninger overholdes samt at kontrollere kvaliteten af olivenolie.

Hygiejnisk kvalitet af hakket kød, august november 2020

Virksomheder, der fremstiller hakket kød, skal overholde de mikrobiologiske kriterier for hhv. aerobe kim, E. coli og salmonella. De mikrobiologiske kriterier angiver, hvornår et parti hakket kød har en tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet. Det er vigtigt, at fødevarevirksomhederne har fokus på den mikrobiologiske kvalitet af hakket kød.

Formålet med kampagnen er at kontrollere at virksomhederne overholde de mikrobiologiske kriterier for hakket kød samt at kontrollere virksomhedernes egenkontrolprocedurer for produktion af hakket kød herunder virksomhedens opfølgning på resultater af egenkontrolprøver.

Rengøring før opstart af produktion i engros, august november 2020

Rengøring af især produktberørende flader i fødevarevirksomheder har stor betydning for fødevaresikkerheden. Bakterier som Listeria monocytogenes og Salmonella kan etablere sig i produktionsmiljøet, hvis rengøring og desinfektion ikke er tilstrækkeligt effektivt. Det er også vigtigt at få fjernet allergener ved en grundig rengøring. Både bakterier og allergener kan overføres fra produktionsmiljøet ved krydskontamination og gøre fødevarer farlige. Rengørings- og desinfektionsmidler kan i sig selv udgør en risiko, hvis der ikke sker en omhyggelig afskylning efter brug.

Formålet med kampagnen er at kan kontrollere produktberørende overflader og overliggende konstruktioner i ”produktzonen”, at kontrollere om dannelsen af kondens og rengøringsvand kan krydssmitte på produktbærende overflader, kontrollere periodisk rengøring, kontrollere rengøring af de ventilatorer, der blæser overfladerne tørre efter rengøring samt kontrol af procedure for desinfektion af overflader efter rengøring og sikring af, at rengørings- og desinfektionsmidler afskylles tilstrækkeligt og ikke efterlader kemi på de produktbærende overflader.

OPSON IX, januar – juni 2020

Operation OPSON er en international aktion rettet mod salg og produktion af forfalskede og underlødige fødevarer og er koordineret af Interpol og Europol.

Formålet med kampagnen er at beskytte folkesundheden, at bekæmpe organiserede kriminelle grupper, der er involveret i handel med falske og underlødige fødevarer, at styrke det internationale samarbejde, at styrke nationalt samarbejde mellem politi og fødevaremyndigheder samt at styrke samarbejdet med private partnere fra fødevareindustrien.

For mere information se fødevarestyrelsen.dk